หลักฐานอ้างอิง  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 :  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

                                                         หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

 

รายละเอียดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ลำดับ

เจ้าของผลงาน

รายชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับ

ชาติ

นานา

ชาติ

พิมพ์ในวารสาร

เล่มที่

วัน/เดือน/ปี

1

รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  : จังหวัดเชียงราย

 

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551"  (Thailand Research Expo 2008) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

 

-

12 - 16 ก.ย. 51

2

รศ.ดร.กุญชรี  ค้าขาย

การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่ดีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ครั้งที่ 1  เรื่องการวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย

  ฮอลล์ 9  อิมแพค เมืองทองธานี

 

-

1 – 5 เมษายน 2552

3

อ.สำราญ  ปิ่นทอง

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  : จังหวัดปราจีนบุรี

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551"  (Thailand Research Expo 2008) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

 

-

12 - 16 ก.ย. 51

4

อ.สำราญ  ปิ่นทอง

การสังเคราะห์งานวิจัย การปฏิรูปการศึกษาเพื่อท้องถิ่น

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ครั้งที่ 1  เรื่องการวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย

  ฮอลล์ 9  อิมแพค เมืองทองธานี

 

-

1 – 5 เมษายน 2552

5

อ.กรรณิการ์   ภิรมย์รัตน์
ผศ.ธวัฒน์ชัย  ศิลังค์ประชา
อ.โบว์รักษณ์  นาคทรงแก้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกความเป็นคนเมืองกับความเป็นบุคคลทันสมัยในด้านการมีส่วนร่วมของขุมชนต่อการจัดการศึกษา 

 

/

 

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 

ปีที่ 2  ฉบับที่ 2

ธ.ค.51–พ.ค.52

6

อ.สุมิตรา  นวลมีศรี

Genealogical Information Searching System

 

/

The 4th IEEE International Conference on Management of Innovation& Technology Bangkok, THAILAND

 

 -

21-24 Sep 2008

7

ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน

The Thai medicinal plants used in traditional rejuvenating medicines exhibit potent antioxidant activity

 

/

Planta Medica An International Journal of Natural Products and Medicinal Plant Research Athens, Greece

 

9  Volume 74

 3-8 August 2008

8

ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน

Comparison of the total phenolic content of ethanol and water extract from the Thai Traditional plants used in rejuvenating remedies.

 

 

/

13th Biological Sciences Graduate Congress

National University of Singapore

 

15th - 17th 2008,

 

9

ดร.ปิยะดา  อาชายุทธการ

Effects of temperatre and xanthan gum concentration on viscosity of thicken tangerine juice and thicken pineapple juice

 

 

/

IHC 2008  The 9th  International Hydrocolloids Conference Rasa Sentosa Resort, Singapore

 -

15 - 19 June 2008

10

ดร.ประทีป  มีวัฒนา

Note on Record of The Variability of the Orange-Necked Keelback (Macropistrodon Flaviceps (Dumeril and Dumer 1854)) in Southern Thailand

 

/

 

The Thailand Natural History Museum Journal

Vol. 3

November 2, 2008

 

11

ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช                  ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์                   อ.จันทร์เพ็ญ  มีนคร
อ.สุรัชนี  เปี่ยมญาติ 

PERSONAL MODERNITY AND SOCIAL INFORMATION ACCEPTANCE ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

 

/

การประชุมInternational Congress of Environmental Research: ICER-08 ที่เมือง GOA ประเทศอินเดีย

-

18 – 20 ธันวาคม 2551

12

ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล

An Enhancement of Environmental Awareness for Undergraduate Student by Using Holistic Classroom Activities

 

 

/

Journal of Environmental Research and Development

Vol. 3, No.1

July – Sep

2008

13

รศ.ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ

Case Study in Understanding Concurrencies Related to Cava’s Theorem Using the Geometer’s Sketchpad

 

 

/

ATCM 2008

The 13th  Asian Technology Conference in Mathematics

Suan Sunandha Rajabhat University Bangkok

THAILAND

-

15 – 19 December 2008

14

รศ.อุบล  กลองกระโทก

Case Study in Solving Optimization Problems Using The Geometer’s Sketchpad

 

 

/

15

รศ.อุบล   กลองกระโทก

การสำรวจเมทริกซ์การแปลงโดยใช้เรขาคณิตพลวัต

 

/

 

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 

ปีที่ 2  ฉบับที่ 1

มิ.ย.–พ.ย. 51

16

ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ

Antibacterial, Antimalarial and Cytotoxic Activities Screening of Methanolic Extract from the Seeds of Litchi (Litchi chinensisl.)

 

/

 

The Public Health Journal of Burapha University

Vol. 3,  No.2

pp. 12 - 18

July–December

2008

17

ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ

Antihypertensive and antioxidant activilies of menthanal extract from malva net (Scaphium Scaphigerum)

 

/

 

pp. 24 – 28

18

ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ

Phytochemicals and prevention of curdiovascutar discase : potentioal roles for tropical and subtropical fruits. 

 

/

 

pp. 48-55

19

ดร.รณบรรจบ  อภิรติกุล

Determination methods of Longmuirian sorption kinetic coefficient

 

/

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

5th Pacifie Basin Conference and Adsorption Science and Technology  ประเทศสิงคโปร์

 

25 – 27 พ.ค. 52

20

ดร.รณบรรจบ  อภิรติกุล

Dymanic and equilibrium studies of the RDX removal from soil using CMC-coated zervalent iron nanoparticles

 

/

Environmental Pullution (Impact Factor 3.381)

-

2009

21

ดร.รณบรรจบ  อภิรติกุล

Zeclite Formation from Coal fly ash and its adsorption potential

 

/

Journal of the Air & Waste Management Association  (Impact Factor 1.441)

-

2009

22

ผศ.ศิวพันธุ์  ทองอินทร์

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

/

 

THAI Environmental Engineering Journal

Vol. 22  No 3
ISSN 1686-2961

September – December 2008

23

ผศ.ศิวพันธุ์  ทองอินทร์

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ Development Method for Nitrogen Diozide Measurement to Ambient Air

/

 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2551  เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้า 35-43

13-ส.ค.-51

24

ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา

การสังเคราะห์งานวิจัย  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยท้องถิ่น

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ครั้งที่ 1  เรื่องวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย

  ฮอลล์ 9  อิมแพค  เมืองทองธานี

-

1 – 5 เมษายน

2552

25

อาจารย์อัมพรศรี 

พรพิทักษ์ดำรง

การสังเคราะห์งานวิจัย  การพัฒนาธุรกิจอาหารท้องถิ่นสู่ครัวโลก

/

 

26

รศ.วีณา  เอี่ยมประไพ

วิถีชีวิตชุมชนคลองบางกอกน้อย

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551"

(Thailand Research Expo 2008)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

-

12 - 16 ก.ย. 51

27

รศ.เสาวภา  ไพทยวัฒน์

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  :  จังหวัดลพบุรี

/

 

 

 

28

รศ.เสาวภา  ไพทยวัฒน์

ปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรณีศึกษาพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์ (ท่าเตียน, ท่าพระจันทร์ – ถนนพระจันทร์, ท่าช้าง –วังท่าพระ, ท่าพระอาทิตย์ – ถนนพระอาทิตย์)

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551"

(Thailand Research Expo 2008)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

-

12 - 16 ก.ย. 51

29

ผศ.สุวรีย์  ยอดฉิม

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  :  จังหวัดสุพรรณบุรี

/

 

30

ผศ.สุวรีย์  ยอดฉิม

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  :  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

/

 

31

ผศ.สุวรีย์    ยอดฉิม

ผศ.ดร.วินิจ    เทือกทอง

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” อิมแพค เมืองทองธานี

-

1 – 5 เมษายน 2552

32

อ.สุรัชนี  เปี่ยมญาติ

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพแทงหยวก ชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551"

(Thailand Research Expo 2008)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

-

12 - 16 ก.ย. 51

33

อ.สุดารัตน์  แสงจำนงค์

ความต้องการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ของคนในชุมชนบ้านญวนสามเสน

/

 

34

อ.สุดารัตน์  แสงจำนงค์

การสังเคราะห์งานวิจัย  การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยท้องถิ่น

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ครั้งที่ 1  เรื่องการวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย

  ฮอลล์ 9  อิมแพค เมืองทองธานี

-

1 – 5 เมษายน 2552

35

อ.ธนากร   อุยพาณิชย์

ความรับผิดทางอาญา : ศึกษากรณีกระทำความผิดตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

/

 

วารสารวิชาการ วไลยอลงกรณ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
หน้า 100 - 105

กรกฎาคม-ธันวาคม 2551

36

อ.ธนากร   อุยพาณิชย์

สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาเฉพาะการเกิดขึ้นของสัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

/

 

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Journal ISSN 1685-8573

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
หน้า 52 - 62

ม.ค.–มิ.ย. 2552

37

รศ.เยาวกุล  เกียรติสุนทร

การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย การวิเคราะห์ระบบการสรรหาพนักงาน

/

 

วารสาร Chulalongkorn Review

ปีที่ 20 ฉบับ 79

เม.ย.-มิ.ย. 51

38

ผศ.มีนา  เชาวลิต

รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/

 

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 

ปีที่ 2  ฉบับที่ 1

มิ.ย.–พ.ย. 51

39

อ.จุลัยรัตน์  คุณรัตนาภรณ์

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร 

/

 

วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย 

ปีที่ 2  ฉบับที่ 2

ธ.ค.51–พ.ค.52

40

อ.ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร

การพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง“การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย”  อิมแพค เมืองทองธานี

 

-

1 – 5 เมษายน 2552

41

ผศ.พัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต

การสังเคราะห์งานวิจัย  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เพื่อการพึ่งตนเอง

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 ครั้งที่ 1  เรื่องการวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย

  ฮอลล์ 9  อิมแพค เมืองทองธานี

-

1 – 5 เมษายน 2552

42

รศ.ธีรศักดิ์  วงศ์คำแน่น

สารานุกรมภาพลายเส้นสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ บ้าน วัง วัด

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 

(Thailand Research Expo 2008) 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)          

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

-

12 - 16 ก.ย. 51

43

อ.สุภัทรา  ลูกรักษ์

ลวดลายไทยกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรุงรัตนโกสินทร์  (ลวดลายไทย กราฟฟิกบนผลิตภัณฑ์)

/

 

44

ดร.วิทยา  เมฆำ

การถ่ายทอดแนวทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 

(Thailand Research Expo 2008) 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)          

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

-

12 - 16 ก.ย. 51

45

ดร.วิทยา  เมฆำ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

46

ดร.วิทยา  เมฆขำ

การประเมินการใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 1

The 1st National Conference on Sciences and Social Sciences 2008  Rajabhat Maha Sarakham University

 

pp. 387 - 398

15 – 17 June 2008

47

ดร.วิทยา  เมฆขำ

การวิเคราะห์การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

ประชุมทางวิชาการ 

“วิจัยบูรพา  ครบรอบวันสถาปนา 35 ปี”

มหาวิทยาลัยบูรพา

-

7 ก.ค. 51

48

ดร.วิทยา  เมฆขำ

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการทำงานด้านการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

49

ดร.วิทยา  เมฆขำ

การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

50

ดร.วิทยา  เมฆขำ

การวิเคราะห์การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-

 

28 – 29

ก.ค. 51

51

ดร.วิทยา  เมฆขำ

การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

52

ดร.วิทยา  เมฆขำ

ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการทำงานด้านการผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 “การบริหารนวัตกรรม”

NARESUAN Research Conference 2008

ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

-

28 – 29 ก.ค.

51

53

ดร.วิทยา  เมฆขำ

การวิเคราะห์การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี

/

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 “ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จังหวัดตรัง

 

-

27 – 29 ส.ค.

51

54

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

Current Controlled Current Conveyor Transcornductance Amplifier (CCCCTA) : Abuilding Black for Analong Singnal Processing

 

/

Eletrical Wngineering

Vol. 90, No.6

pp. 443-453

June 2008

55

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

"Cascadable Current-mode biquad filter and quadrature oscillator using Do-CCIIs and OTAs"

 

/

วารสาร Circuits Systems and Signal Processing, Published online

-

15-Oct-08

 

56

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

“BiCMOS Current-Controlled Current Feedback Amplifier (CC-CFA) and Its Applications,”

 

/

วารสาร WSEAS Transactions on Electronics,

Vol. 5, No. 6, pp. 203-219

June 2008.        December 12, 2008

57

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

"Current-mode Biquadratic Filter Using DO-CCCDBAs"

 

 

/

วารสาร International Journal of Circuit Theory and Applications, Published Online

-

17 November 2008.

58

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

“A Simple Current-Mode Quadrature Oscillator Using Single CDTA”

 

 

/

วารสาร Radioengineering

 

Vol. 17, No. 4,

pp. 33-40

December 2008.

59

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

“Realization of CMOS Current Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier (CCCCTA) and Its Applications

 

/

Journal of Actireand Passive Electirnic Devises

-

November 27, 2008

60

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

"Electronically Controllable Dual-Mode Universal Biquad  Filter Using Single  DO -CCCDTA"

/

 

The journal of King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok,

 

Vol. 18, No. 1,

pp.

Jan 7, 2009.

61

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

Asingle Current Cantrolled CCTA-Based Current-mode Multiplire/Divider,

 

/

 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปีที่ 1  ฉบับที่ 2

หน้า 14 - 18

ก.ค. – ธ.ค. 51

62

อาจารย์วินัย  ใจกล้า

วงจรเลียนแบบตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ CCII ที่ควบคุมด้วยกระแส

/

 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 64 - 68

ก.ค. – ธ.ค. 51

63

อ.รจนา  จันทราสา

การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุภัณฑ์ขนมหวานไทย

/

 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย”

อิมแพค เมืองทองธานี

-

1 – 5 เมษายน 2552

64

รศ.จารุพรณ  ทรัพย์ปรุง

อิทธิพลของเครื่องแต่งกายตะวันตกที่มีต่อการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายในวังสวนสุนันทา

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551"

(Thailand Research Expo 2008)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

-

12 - 16 ก.ย. 51

65

ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์

การวิเคราะห์กลอนเพลงทะแย 3 ชั้นของครูเตือน พาทยกุล

/

 

66

ผศ.พันธ์ศักดิ์  วรรณดี

การวิเคราะห์ทางร้องเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)

/

 

67

อ.อรวัฒนา  ชินพันธ์

กระบวนการปักเครื่องละคร : กรณีศึกษาบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน

 

 

/

 

 

 

68

อ.ผกามาศ  จิรจารุภัทร

การดำรงอยู่และการปรับตัวของนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก

/

 

"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551"

(Thailand Research Expo 2008)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

-

12 - 16 ก.ย. 51

 

 

69

อ.ยศนันท์  แย้มเมือง

การพัฒนารูปแบบศิลปะสยามศิลป์ (ไตร-องศะ) เพื่อเป็นผลงานต้นแบบศิลปะ และศิลปะประยุกต์สำหรับนักศึกษาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิงปฏิบัติการ

/

 

70

อ.ไชยยงค์  บุบผากลิ่น

ทัศนคติจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วในพระระเบียงเชิงทัศนียภาพ

/

 

71

ผศ.ธานินทร์  ตันตระกูล

พัฒนาการภาพพิมพ์เชิงเทคนิคและเนื้อหาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว – รัชกาลปัจจุบัน

/

 

72

รศ.ดร.ชมนาด กิจขันธ์

Thai Musical Theater : The Junction between Trditional Dance Drama and Thai Popular Music

 

/

World Dance Alliance Global Summit 2008 (WDA)  Queensland University of Technology, Brisbane , AUSTRALIA,

-

13 – 16 ก.ค. 2551

73

รศ.ดร.ชมนาด  กิจขันธ์

Value of Thai Classical Dance in Modern Days

 

/

การประชุมนานาชาติ
“Classical Dance in Cultural Development
Himalaya Vidya Mandir Alumni Association
ประเทศเนปาล

-

8 – 12 ธันวาคม 2551

 

74

อ.ผกามาศ  จิรจารุภัทร

The Existing and The Adaptation of Naatayasala Hun Lakorn Lek

 

/

World Dance Alliance Global Summit 2008 (WDA)  Queensland University of Technology, Brisbane , AUSTRALIA,

-

13 – 16 ก.ค. 2551

75

Dr. Ye Yoon Hong

Saying Hello to TI-83+           

ISBN  978-0-9821164-1-8

 

/

Enhancing Understanding and Constructing Knowledge in Mathematics with Technology

-

Nov-08